W dniu 23 października 2008 roku w Warszawie nastąpiło uhonorowanie ratowników uczestniczących w akcji ratowniczej na miejscu katastrofy samolotu sił powietrznych RP CASA C-295, która miała miejsce w dniu 23 stycznia 2008r.

Wręczenia wyróżnień i podziękowań w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego dokonał Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Władysław Stasiak, w obecności Podsekretarza Stanu w MSWiA Antoniego Podolskiego oraz Podsekretarza Stanu w MSWiA Adama Rapackiego. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński w liście okolicznościowym skierowanym do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu mł. bryg. Kazimierza Maciejewskiego wyraził swoje uznanie dla strażaków powiatu wałeckiego, którzy w tamtych dramatycznych chwilach z poświęceniem i zaangażowaniem wypełniali swoje obowiązki. W treści listu podziękowania skierował do funkcjonariuszy:  ogn. Ryszarda Bończaszka, str. Karola Janika, mł. asp. Macieja Jóźwika, mł. bryg. Jana Kaczanowicza, mł. ogn. Grzegorza Kilańczyka, st. asp. Ryszarda Kowalczyka, str. Grzegorza Kowalskiego, sekc. Romana Kucharczyka, mł. kpt. Dariusza Lubiańca, st. ogn. Lecha Marchewki, asp. sztab. Jacka Miechówki, st. str. Radosława Pietrzyka, st. ogn. Dariusza Świercza oraz mł. bryg. Kazimierza Maciejewskiego.  Postanowieniem Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego zostali również wyróżnieni: „Krzyżem Zasługi Za Dzielność” asp. sztab. Jerzy Pomorski  i  asp. sztab. Adam Szymczyk.

Na ręce Komendanta Gminnego ZOSP RP w Mirosławcu druha Henryka Basy Prezydent RP Lech Kaczyński złożył podziękowanie dla członków OSP w Mirosławcu, druhów  Lecha Kiepieli, Sylwestra Kiepieli, Dariusza Kicińskiego oraz Jacka Olszewskiego.

„Medalem Za Ofiarność i Odwagę” wyróżnieni zostali dh Henryk Basa, dh Józef Borowicz, dh Zbigniew Skiba oraz dh Zdzisław Zdeb pełniący służbę ochotniczą również w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu. 

Pobyt w Pałacu Belwederskim zakończył się zwiedzaniem jego bogatych historycznie komnat i zbiorów arcydzieł oraz licznych pamiątek po Marszałku Józefie Piłsudskim.

Po części oficjalnej delegacja udała się na „Powązki” i złożyła kwiaty na grobie gen.bryg.pil. Jerzego Piłata, wówczas dowódcy 12 Bazy Lotniczej w Mirosławcu, jednej z 20 ofiar tragicznej katastrofy samolotu CASA C-295.

 • 8
 • 9

Przekazanie terenu budowy wykonawcy i rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12 Lutego 20” nastąpiło 25 sierpnia 2008 r. Pełny cykl robót budowlanych planowany jest na lata 2008 – 2009.

Uroczysta inauguracja rozbudowy nastąpiła dniu 10 października 2008 roku w obecności gości i strażaków poprzez podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego.  

Uroczystość zaszczycili między innymi:

 

 •         nadbryg. mgr inż. Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 •         bryg mgr inż. Henryk Cegiełka – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki,
 •         dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki,
 •         mgr Piotr Pawlik – Przewodniczący Rady Powiatu,
 •         mgr Zdzisław Tuderek – Burmistrza Miasta Wałcz,
 •         mgr Andrzej Wiśniewski – Przewodniczący Rady Miasta Wałcza,
 •         architekt mgr inż. Małgorzata Adamczyk – Projektant,
 •         Zbigniew Borejszo – Wykonawca robót.

 

Komendant Powiatowy w okolicznościowym wystąpieniu wskazał czynniki uzasadniające konieczność podjęcia rozpoczynających się robót inwestycyjnych. Rozpoczynając uroczystość powiedział: „Czynimy dzisiaj zadość tradycji głoszącej, że wmurowywany symboliczny kamień zwany węgielnym tworzy fundamentalne podwaliny rozpoczynającej się budowy, zaś akt erekcyjny stanowi symboliczny dokument poświadczający to doniosłe wydarzenie”.

Stwierdził też: „Istniejące obiekty komendy powiatowej i funkcjonującej w jej strukturze jednostki ratowniczo - gaśniczej użytkowane od 1969 roku nie spełniały już wymagań funkcjonalnych, a stan techniczny budowli i instalacji wymagał pilnego nadania im niezbędnej sprawności. Istotne było też dostosowanie wielkości obiektów do zmieniających się gabarytów samochodów pożarniczych, normatywnego wyposażenia w sprzęt i środki gaśnicze oraz wymogów ekologiczno – eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem samochodów w czystości”.

Podpisania aktu erekcyjnego dokonali: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. mgr inż. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka, Starosta Wałecki dr Bogdan Wankiewicz, Burmistrza Miasta Wałcza mgr Zdzisław Tuderek, Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego dokonali: Zastępca Komendanta Głównego PSP  nadbryg. mgr inż. Marek Kowalski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki  bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka, Starosta Wałecki  dr Bogdan Wankiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu mgr Piotr Pawlik, Burmistrza Miasta Wałcz mgr Zdzisław Tuderek, Przewodniczący Rady Miasta Wałcza  mgr Andrzej Wiśniewski, Projektant architekt mgr inż. Małgorzata Adamczyk, Przedstawiciel wykonawcy  inż. Janusz Korpalski oraz przedstawiciele załogi: dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg.inż. Jan Kaczanowicz, starszy inspektor ds. kwatermistrzowsko-technicznych mł.asp. Mirosław Gruchot, starszy operator sprzętu specjalnego st. ogn. Lech Marchewka i Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski.

Za podjętą decyzję uruchomienia inwestycji Komendant Powiatowy PSP w Wałczu podziękował Komendantowi Głównemu PSP  nadbryg. Wiesławowi Leśniakiewiczowi, Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. Markowi Kowalskiemu i Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP bryg. Henrykowi Cegiełce, a za jej wspieranie Staroście Wałeckiemu Bogdanowi Wankiewiczowi i Radzie Powiatu oraz Burmistrzowi Miasta Wałcza Zdzisławowi Tuderkowi i Radzie Miasta Wałcza.

Uroczystość stworzyła także dobrą okazję do złożenia podziękowania i upominków wykonawcom makiety obrazującej obiekty Komendy po rozbudowie. Makietę wykonała nauczyciel ZS Nr 2 w Wałczu inż. Renata Pachocka wraz z uczennicą klasy IVb Kamilą Sobczak z Technikum Zawodowego Nr 1 przy ZS Nr 2 w Wałczu.

W dniu 26 sierpnia br. Komenda Powiatowa PSP w Wałczu przeprowadziła ćwiczenia taktyczno - bojowe  na terenach leśnych Nadleśnictwa Tuczno które stały się polem manewrów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej Powiatu Wałeckiego, służb leśnych oraz sił Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Ćwiczenia wizytował Starosta Powiatu Wałeckiego Pan Bogdan Wankiewicz wraz z Komisją Porządku i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego. Zmagania strażaków obserwował również Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile  Pan Bronisław Niemiec oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuczno Pan Jan Krzyszkowski. W podsumowaniu ćwiczeń, Komendant Powiatowy PSP  mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski podkreślił ich istotę w procesie zabezpieczenia obszarów leśnych.

 

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski

 • 11

W dniu 22 sierpnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu miała miejsce uroczystość zakończenia służby w PSP strażaków st. ogn. Grzegorza Brosia i sekc. Romana Kucharczyka. Pan Grzegorz Broś – operator sprzętu specjalnego przez 21 lat a Pan Roman Kucharczyk – młodszy ratownik kierowca przez 18 lat pełnili służbę w jednostce ratowniczo gaśniczej KPPSP w Wałczu. W uroczystości wzięli udział strażacy Komendy Powiatowej PSP w Wałczu. Komendant Powiatowy PSP podziękował za sumienną i zaangażowaną służbę i życzył długiej emerytury i dobrego zdrowia. Życzenia złożyła również delegacja ZZS „Florian”. Po złożeniu życzeń i wręczeniu upominków nastąpił słodki poczęstunek oraz rozmowy w koleżeńskiej atmosferze.

Zredagował:

mł. kpt. Tomasz Dębowski

 • 12