„Rada Powiatu Wałeckiego przyjęła informację o stanie ochrony przeciwpożarowej za rok 2008”

 W dniu 26.02.2009r. odbyła się sesja rady powiatu podsumowującej rok 2008 w zakresie bezpieczeństwa. Podczas sesji Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu przekrojowo przedstawił w prezentacji multimedialnej działania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w roku 2008. Informacja obejmowała zagadnienia ratownicze, operacyjne, profilaktyczne, prewencyjne i logistyczne. W wystąpieniu zaprezentowane zostały determinanty skutkujące na efektywność działań ratowniczych wzbogacone przykładami poglądowymi i krótkim filmem obrazującym proces rozwoju pożaru. Podsumowując swą wypowiedź Komendant Powiatowy podkreślił wagę prowadzonego zadania logistycznego „Rozbudowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wałczu przy ul. 12-go Lutego 20” oraz nakreślił zadania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2009 rok.

 

W dniu 17.02.2009r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Wałczu odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Komendy Powiatowej PSP w Wałczu za rok 2008.  W pierwszej części Komendant Powiatowy PSP przyjął ślubowanie stażystów:   

 

 •        str. Tomasz Matusiak,
 •        str. Michał Chojnacki,
 •        str. Marek Rajewski, 
 •        str. Konrad Szczechowski.

 Kierownicy służb przedstawili działalność poszczególnych komórek organizacyjnych w roku ubiegłym. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu w swym wystąpieniu podsumował rok 2008 i przedstawił główne kierunki działania Komendy Powiatowej PSP w Wałczu na 2009 rok.

 Po części podsumowującej odbyło się wręczenie upominków i wyróżnień:

 a)      „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa zachodniopomorskiego za działalność na rzecz ochrony ppoż. odznaczony został st. ogn. Andrzej Kasielski,

 b)      Komendant Powiatowy PSP w Wałczu za ukończenie studiów magisterskich wyróżnił nagrodą pieniężną:

 

 •        mł. kpt. Dariusza Lubiańca, 
 •        mł. asp. Mirosław Gruchota.

 c)      Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił nagrodami książkowymi i dyplomami:

 

 •        mł. asp. Mirosłąwa Gruchota,
 •        mł. kpt. Tomasza Dębowskiego, 
 •        asp. Macieja Mleczarka.

 d)      Burmistrza Miasta Wałcza za wysokie wyniki w szkoleniu doskonalącym wyróżnił upominkami:

 

 •        st. str. Marcina Kulczyka,
 •        asp. Andrzej Gąsiorowski,
 •        ogn. Dariusz Świercz.

 W uroczystości wzięli udział:

 

 •         Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie – st. bryg. mgr inż. Henryk Cegiełka,
 •         Przewodniczący Rady Powiatu Wałeckiego – Piotr Pawlik, 
 •         Sekretarz Powiatu – Zbigniew Wolny, 
 •         Burmistrz Miasta Wałcza – Zdzisław Tuderek, 
 •         Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk.

TD/TD

 • 1
 • 2

W dniu 30.01.2009r w odbyła się narada poświęcona podsumowaniu Działalności Operacyjno Technicznej Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Wałeckiego za rok 2008. 

Uczestników narady której tematem było podsumowanie działalności operacyjno technicznej w jednostkach OSP w roku 2008r powitał Komendant Powiatowy PSP
mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski. Informację przedstawił Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KPPSP w Wałczu mł.kpt. mgr inż. Dariusz Lubianiec.

 

Następnie Komendant Powiatowy PSP przedstawił aspekty formalne i praktyczne funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wystąpienie wprowadzające zostało zakończone wręczeniem burmistrzom i wójtowi gmin powiatu Wałeckiego kopii podpisanego w dniu 9.04.2008r dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim do roku 2015”

 

Następnie Komendant Powiatowy PSP w Wałczu dokonał prezentacji multimedialnej założeń operacyjno – technicznych wynikających z przyjętej „Strategii Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w Powiecie Wałeckim do roku 2015”

 

Spotkanie odbyło się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Wałczu. Podczas spotkania

 

Starosta Wałecki za aktywność społeczną i zaangażowanie w działalność ratowniczą upominkami książkowymi wyróżnił :

 

 •         druha  Jerzego Bekkera – prezesa ZG ZOSP w Tucznie
 •         druha  Lecha Marchewkę – sekretarza OSP Golce,
 •         druha Romualda Węgrzyna – prezesa OSP Wołowe Lasy

 

Komendant Powiatowy PSP w Wałczu wyróżnił  

 

a)      za wysoką gotowość bojową i postęp organizacyjno kadrowy jednostki OSP Człopa dyplomem okolicznościowym:

 

 •        druha  Jerzego Bekkera – prezesa ZG ZOSP w Człopie, 

 

b)      za kreowanie postępu technicznego i tworzenie warunków lokalowych oddziaływujących na wysoką gotowość bojową jednostek OSP gminy Wałcz

 

 •        druha inż. Piotra Świderskiego – Wójta gminy Wałcz

 

W uroczystości wzięli udział:

 

Sekretarz Starostwa Powiatowego – Zbigniew Wolny,

 

Sekretarz Miasta Wałcza – Eugeniusz Wilczyński,

 

Wójt Gminy Wałcz – Piotr Świderski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec - Elżbieta Rębecka Sabak,

 

Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP mgr dh Jerzy Diwyk

 

Inspektor ds. bhp i ppoż. Urzędu Miasta i Gminy Tuczno – Tadeusz Purzyński

 

Komendanci Miejsko- gminni OSP

 

Prezesi Jednostek OSP z terenu powiatu wałeckiego

 • 4

Wadliwe działanie urządzeń grzewczych mogło doprowadzić do śmierci dwóch osób. W dniu 8 listopada 2008 roku o godzinie 1023 straż pożarna wezwana została do zdarzenia związanego z zatruciem tlenkiem węgla w mieszkaniu budynku wielorodzinnego w Wałczu przy ul. Poniatowskiego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu straży pożarnej stwierdzono, iż 1,5 roczne dziecko oraz jego matka z objawami zatrucia tlenkiem węgla zostały zabrane przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala. Właściciel mieszkania wietrzył pomieszczenia. Wraz z przybyłym Pogotowiem Gazowym dokonano pomiarów na obecność tlenku węgla. W pomieszczeniu łazienki miernik wskazał wartość 48 ppm, co stanowi ponad dwukrotne przekroczenie Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia bezpiecznego dla człowieka. Kocioł gazowy zlokalizowany w łazience został wyłączony z eksploatacji przez pracowników gazowni. A ponowne jego użytkowanie uzależnione jest od pozytywnego przeglądu urządzenia oraz instalacji gazowej i przewodów kominowych. Prawdopodobna przyczyna powstania tego zdarzenia było wadliwe działanie urządzenia grzewczego lub instalacji.

Zima to czas, gdy o bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzeń grzewczych, instalacji oraz przewodów kominowych musimy zatroszczyć się w sposób szczególny. Przepisy prawa i zdrowy rozsadek wskazują na konieczność systematycznego przeprowadzania czyszczenia oraz wykonywania przeglądów.

Instalacja elektryczna – przegląd, co najmniej raz na 5 lat,

Instalacja gazowa – przegląd raz na rok,

Instalacja przewodów kominowych:

 • przegląd raz na rok,
 • ­usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
 • 4 razy w roku od pieców opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno),
 • 2 razy w roku od pieców gazowych i olejowych,
 • 1 raz w roku z przewodów wentylacyjnych.

TD/TD